Students

Последнее изменение: 11/02/2017 13:01:00

PhD Students (Graduated)

  1. Yulia Gamzova (defended 2006)
  2. Andrei Plyushchenko (defended 2012)
  3. Irina Gorbunova (defended 2013)
  4. Elena Petrova (defended 2016)
  5. Dmitry Kosolobov (defended 2016)
  6. Michail Rubinchik (defended 2016)

PhD Students (Current)

  1. Oleg Merkurev (2016- )